Helpt BSR altijd?

In de praktijk blijkt dat in 75 procent van de gevallen succes wordt behaald. In 5 procent van de gevallen is de oorzaak niet body stress gerelateerd maar kunnen klachten door bijvoorbeeld een ziekte worden veroorzaakt. BSR zorgt in zo’n situatie echter wel voor een beter welbevinden. In 20 procent van de gevallen worden de behandelingen voortijdig gestopt door de cliënt dus daarvan weten we niet of het alsnog succesvol geweest zou zijn.

Waarbij helpt BSR?

BSR werkt niet specifiek op klachten maar op het natuurlijke vermogen van het lichaam tot zelfgenezing. Als dit vermogen verstoord is geraakt kunnen klachten ontstaan zoals genoemd bij gevolgen van body stress. Bij acute en hevige klachten raden wij aan eerst een arts te raadplegen.

Voor wie is BSR?

Voor iedereen: jong en oud, ziek en gezond. BSR is niet gericht op het verhelpen van klachten of kwalen maar op het optimaliseren van het functioneren van het gehele lichaam. De BSR techniek kan daarom bij iedereen worden toegepast.

Waarin verschilt BSR van andere behandelwijzen?

In tegenstelling tot de meeste andere behandelwijzen richt BSR zich niet op een ziekte, afwijking of ander lichamelijk probleem maar op het lichaam in zijn totaliteit en de onderlinge samenhang.
De visie van BSR is dat spanning een functie heeft. Teveel spanning in het lichaam heeft enerzijds een signaalfunctie en anderzijds een beschermende functie. BSR is ontwikkeld om teveel opgebouwde en vastgezette spanning te verminderen en daarmee de communicatie tussen de hersenen en de rest van het lichaam te herstellen.

Hoe kan BSR helpen als er geen diagnose wordt gesteld?

BSR gaat uit van het zelfherstellende vermogen van het lichaam en de heelheid van de mens. De practitioner doet de testen en het lichaam geeft zelf aan of, en waar er vastgezette spanning is.
BSR zet het lichaam aan de geconstateerde spanning zelf los te laten. Als minder hard op de zenuwen wordt gedrukt, zullen de klachten afnemen en kan het lichaam haar natuurlijke veerkracht terugkrijgen. Een diagnose is dus niet noodzakelijk omdat iedere cliënt dezelfde basisbehandeling krijgt waarbij zal blijken waar de spanning zich bevindt. Bepaalde klachten vergen soms speciale aandacht.
Er zijn situaties waarbij klachten niet door body stress worden veroorzaakt. In dat geval zal aangeraden worden om een arts te raadplegen.

Is BSR een spirituele of energetische geneeswijze?

BSR is geen geneeswijze: het is het lichaam dat zichzelf geneest. BSR is een techniek die het fysieke lichaam als aangrijpingspunt heeft. Er wordt uitgegaan van de samenhang tussen de fysieke processen en de emoties en energieën die zich in het lichaam afspelen, maar de techniek richt zich puur op de fysieke aanwezigheid van spierspanning.
Het proces dat in het lichaam op gang wordt gebracht is aantoonbaar, vertoont een logisch verloop en heeft invloed op het welbevinden van de persoon.

Hoeveel releases zijn er nodig?

Elke cliënt doorloopt zijn eigen proces. Over het algemeen zal spanning die recent is ontstaan, sneller loslaten dan spanning die gedurende langere tijd is opgebouwd. De praktijk wijst uit dat veel cliënten na een paar releases positief effect bemerken, maar soms duurt dat wat langer. Baby’s en kinderen reageren in de regel snel. De releases zullen met steeds grotere tussenpozen gedaan worden, totdat de cliënt zijn gezondheid weer als goed of optimaal beschouwt. Daarna is het raadzaam om zo af en toe terug te komen voor ‘onderhoud’, om te voorkomen dat nieuw opgedane spanning zich weer gaat vastzetten.

Welke reacties kan ik verwachten na een release?

Wanneer de druk van een zenuwbaan wordt weggenomen en de energiestroom wordt hersteld, voelen sommige mensen in eerste instantie tintelingen of warmte. In sommige gevallen is er sprake van een tijdelijke toename van pijn omdat het gevoel terugkeert in het lichaam waar dat eerst gedeeltelijk was verdoofd.Het gebeurt ook wel dat een deel van het lichaam tijdelijk stijver wordt. De wijsheid van het lichaam vertelt de buitenste spierlagen om zich aan te spannen, teneinde de beweeglijkheid te beperken. Daardoor worden tijdens het genezingsproces de onderliggende weefsels het minst geïrriteerd.Vermoeidheid na een release wijst erop dat het lichaam bezig is zichzelf te genezen. Omdat hier veel energie voor nodig is, kan men meer behoefte aan slaap hebben. Soms komen de kenmerken van een oude blessure tijdelijk terug of komen er emoties los. Over het algemeen worden mensen zich, door het loslaten van body stress, meer bewust van hun lichaam en zijn beter in staat te herkennen wat het lichaam vertelt over de behoeften (houding, rust, beweging, eetbehoefte etc.).

Wat kan ik zelf doen om het herstelproces te bevorderen?

Om optimaal herstel mogelijk te maken is het belangrijk te luisteren naar wat het lichaam aangeeft en daar ook naar te handelen. Daarnaast is het raadzaam de adviezen die men tijdens de consulten krijgt, op te volgen.
Body Stress Release is geen methode die ‘geneest’, maar een techniek die het lichaam de nodige impulsen geeft om zichzelf te kunnen genezen. Zelf verantwoordelijkheid nemen om voor de best mogelijke omstandigheden te zorgen is hierbij essentieel. Als het lichaam niet telkens opnieuw overbelast wordt, zal het sneller herstellen.

Wat kan BSR doen voor kinderen?

Bij hele jonge babys kan body stress al aanwezig zijn wanneer de zwangerschap of de bevalling niet optimaal is verlopen. De zogenoemde huilbabys zijn hier een voorbeeld van, maar ook buikkrampen, slaapproblemen, een eenzijdige voorkeurshouding of niet graag willen lopen maar gedragen worden, geven aan dat er teveel spanning in het lijfje zit. Opgroeiende kinderen hebben letterlijk te maken met vallen en opstaan waardoor bodystress kan ontstaan. Wanneer zij klagen over groeipijn kan dat een signaal zijn voor teveel spanning.
Lichamelijke onrust, bedplassen, concentratieproblemen, agressie of slecht slapen zijn ook signalen die serieus genomen moeten worden.
Over het algemeen is BSR effectief bij babys en kinderen met teveel spanning; zij reageren vaak snel en zo kan veel ellende worden voorkomen.
Wat kan BSR betekenen bij menstruatieklachten en zwangerschap?
Body stress in de onderrug kan invloed hebben op de zenuwtoevoer naar de eileiders en de baarmoeder, waardoor het optimaal functioneren van deze organen vermindert. Dit kan resulteren in menstruele buikkrampen, overmatig bloedverlies tijdens de menstruatie, onregelmatige eisprong en onvruchtbaarheid.Het kan helpen om de onderrug tijdens de zwangerschap vrij te houden van body stress, omdat teveel druk in dit gebied spanning kan veroorzaken in de bindweefselbanden die de baarmoeder verbinden met het heiligbeen. Dit kan leiden tot ongemak in de onderrug en irritatie van de zenuwtoevoer naar de benen, waardoor pijn of rusteloosheid in de benen ontstaat.Naast het verlichten van deze ongemakken en pijn, speelt BSR een belangrijke rol in het helpen van het lichaam zich voor te bereiden op de geboorte. Door de samendrukking van de lendenwervels te minimaliseren verbetert de communicatie tussen de zenuwen in het hele bekkengebied.

Wat kan BSR betekenen voor sporters?

BSR kan het lichaam niet alleen helpen bij het helen en voorkomen van letsel, maar het vrijmaken van vastgezette spanning vergroot tevens de energiestroom in- en de flexibiliteit van het lichaam, waardoor de fysieke prestaties verbeteren.In hun enthousiasme voor de sport en hun gedrevenheid om te winnen, kunnen sporters gespannen spieren en stijve of pijnlijke gewrichten negeren en besluiten ‘door de pijn heen te gaan’. Ook sporters dienen echter naar hun lichaam te luisteren wanneer het aangeeft dat ze een pauze moeten nemen om de opgelopen spanning te verwerken.
In een gebied met body stress gaan de oppervlakkige spieren strak staan om de beweeglijkheid te verminderen en het gebied als het ware te spalken, opdat het kan genezen. Wie dit signaal negeert en doorgaat met sporten of trainen, riskeert blessures.
Verstrakte spieren kun je niet veerkrachtiger of sterker maken. Om maximale conditie op te bouwen, is het zinnig om eerst de opgeslagen spanning vrij te maken en de communicatie tussen de cellen te herstellen.

Wordt BSR vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Er zijn diverse zorgverzekeraars die Body Stress Release vergoeden, mits u aanvullend verzekerd bent. In dat geval kan (een gedeelte van) een consult vergoed worden. Vanuit de beroepsvereniging BSRAN wordt voortdurend naar wegen gezocht om in gesprek te komen én te blijven met zorgverzekeraars om BSR in hun pakketten op te nemen. Zie zorgwijzer.nl voor een actueel overzicht.

Hoe werkt de klachtenregeling?

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder.

Met ingang van 2018 is mijn praktijk voor de Wkkgz aangesloten bij de CAM Cooperatie. Op www.camcoop.nl kunt u alles lezen over het klachtenreglement en hier vindt u ook het klachtenformulier.


 

Hoe gaat BSR Bollenstreek om met uw persoonsgegevens (Privacy Statement)?

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release-behandeling uitgevoerd.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang heb tot uw gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie,
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op klantkaart) bewaar, in een afgesloten kast. De kast bevindt zich, buiten openingstijden, in een beveiligd pand.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op de factuur die u per email ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Gegevens op de factuur:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum en/of relatienummer zorgverzekeraar
 • datum en korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard conform de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy-rechten:

 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
  • de gegevens niet meer nodig zijn
  • u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
  • u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
  • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
  • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website
 • Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
  • de gegevens mogelijk onjuist zijn
  • de verwerking onrechtmatig is
  • de gegevens niet meer nodig zijn
  • u bezwaar maakt
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Voor klachten over uw BSR-behandeling verwijs ik u naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland www.bodystressrelease.nl voor een toelichting en uitleg op de klachtenprocedure.

Herkent u deze klachten?

 • Pijnlijke of stijve rug, schouders en nek
 • Hernia, spit, ischias
 • Hoofdpijn, migraine
 • Whiplash klachten, RSI, tennisarm
 • Tintelende of gevoelloze vingers of tenen
 • Pijn in de heupen, billen of benen
 • Onrustige benen, pijnlijke knieĆ«n of enkels
 • Vermoeidheid, slaapproblemen
 • Concentratieproblemen
 • Brandend maagzuur, constipatie, diaree
 • Blaasproblemen
 • Overgangsklachten

Contact

BSR Bollenstreek

Sandra van Eeuwijk
06 - 39 09 58 31
Krabbescheerstraat 1
2165 XG Lisserbroek
www.bsrbollenstreek.nl
info@bsrbollenstreek.nl

Sandra van Eeuwijk